İlimiz Merkez Sav Kasabası 07.11.2017 tasdik tarihli imar planına göre 16, M25a23c1b, M25a23c1c imar paftasında bulunan 1669-1670-1671-1672-1673-4685-6387-6388-6391-6392-6395-6398-6399-6400-6401-6402-6761-6762 ve 6766 nolu parsellerin (ekli tahdit krokisindeki sınırlar dahilinde) tarımsal amaç dışı kullanılmaya ayrılmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19. Maddesine göre imar uygulamasına tabii tutulmasına; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı arazi ve arsa düzenlemeleri hakkındaki yönetmeliğin 16 maddesi ve 5 inci fıkrası gereğince ada içinde kalan diğer parsellerin düzenleme dışında bırakılması, 6387-6388-6391-6392-6395-6398-6399-6400-6401-6402-6761 ve 6762 nolu parseller, mevcut imar planına göre 2/B den imar parseli olarak tapuları kesilmiş ve evvelce yapılan bu düzenleme dolayısıyla düzenleme ortaklık şeklinde bu işlem sırasında imar yolları ve parkları 6390-6521 ve 6766 nolu parseller olarak tescil edildiğinden düzenlemeye giren bu parsellerden D.O.P. alınmamasına , 6766 nolu parselde 28.03.2014 tarih ve 4143 yevmiye ile tescillenmiş olup imar planında yolda ve parkta kalmaktadır, ibaresine istinaden ayırma çapı yapılarak 154.06 m2 sinin, ayrıca ihdas edilen kadastro yolunun da amacı dahilinde D.O.P. olarak düşülmesine bu uygulamanın 17 nolu düzenleme sahası olarak ilan edilmesine, bu parsellerin sicillerine düzenlemeye tabii tutulduğuna dair şerhin konulmasına parselasyon planı ve düzenleme ile ilgili evrakların onaylanarak 19.11.2020 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.