Beldemiz 07.11.2017 11/27 Onay tarihli imar planına göre M24A23C2C imar paftasında bulunan Tapunun 2024, 4611, 4612, 4613, 4614, 5782, 6000 ve 6001 numaralı parseller (ekli tahdit krokisindeki sınırlar dahilinde) tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış olup, 3194 sayılı imar kanununun 18. Ve 19. Maddesine göre imar uygulamasına tabi tutulmasına, imar adası içinde kalan 2 adet yol artığının amacı dahilinde DOP’a düşülmesine, bu uygulamanın 18 nolu düzenleme sahası olarak ilan edilmesine, bu parsellerin sicillerine düzenlemeye tabi tutulduğuna dair şerhin konulmasına, parselasyon planı ve düzenleme ile ilgili evrakların onanmasına 05.10.2021 tarih ve 55 nolu Encümen kararıyla oybirliğiyle karar verilmiş olup 11.10.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.