Sav (Isparta) Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı M25-A-23-C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı M25-A-23-C-2-C paftasında, 4181800-4182000 dikey ve 557000-557200 yatay koordinatlar arasında kalan alanda Belediye’nin talebi doğrultusunda 4994 parsel nolu İlkokul alanı halihazırda sağlık tesisi bulunduğu ve alanın mülkiyeti Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edildiği için sağlık tesisi alanı olarak imar planına işlenmiş olup, 3194 sayılı imar kanunu 8.maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26-(3) bendinin b fıkrası gereğince kaldırılan İlkokul alanı ise M25-A-24-D ve M25-A-24-D-1-B paftasında 4182000-4182200 dikey ve 557900-558100 yatay koordinatlar arasında kalan alanda 6568 nolu parselin doğusunda 2806 m2 olarak aynı alan büyüklüğünde yeniden planlanmıştır. M25-A-24-D ve M25-A-24-D-1-D, M25-A-24-D-1-C paftalarında 4181900-4182100 dikey ve 557700-557900 yatay koordinatlar arasında kalan alanda 6568 nolu parselin batısında bulunan sağlık alanı tesisi ise konut alanı olarak plan değişikliğinin UİP-32252597 ve NİP-32019198 plan işlem numaraları ile onaylanmasına, yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07/06/2021 tarih ve 06/30 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır. 08.06.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.