İlimiz Merkez Sav Kasabası 07.11.2017-11/27 onay tarihli imar planına göre iskan sahasında, çocuk bahçesi ve yolda bulunan, M25-A-24-D-1-D ve M25-A-23-C-2-C nolu imar paftalarında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış olan alanda kalan tapunun 109 ada 1 nolu parsel,110 ada 1-2-3 nolu parseller,3132-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170 nolu parsellerin (ekli tahdit krokisindeki sınırlar dahilinde) 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddesine göre imar uygulamasına tabi tutulmasına imar planına göre ada içinde kalan (yedi) adet kadastro ve imar yolunun tamamının Danıştay Kararı gereğince amacı dahilinde DOP’a düşülmesine, tapunun 3132,3169 ve 3170 nolu parsellerde ayırma çapı yapılarak kısmen düzenlemeye girmesine, imar planında bu uygulamanın 10 nolu düzenleme sahası olarak ilan edilmesine, bu parsellerin sicillerine düzenlemeye tabi tutulduğuna dair şerhin konulmasına, parselasyon planı ve düzenleme ile ilgili evrakların 08.11.2022 tarih 62 nolu encümen kararı ile onanmasına oy birliğiyle karar verilmiş olup 09.11.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.