İlimiz Merkez Sav Kasabası 07.11.2017-11/27 onay tarihli imar planına göre ticari alanda ve yolda bulunan, M25-A-23-D-2-D, M25-A-23-D-1-C, M25-A-23-D-4-B ve M25-A-23-D-3-A nolu imar paftalarında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış olan alanda kalan tapunun 5 pafta 0 ada 4682 nolu parsel (ekli tahdit krokisindeki sınırlar dahilinde) 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddesine göre imar uygulamasına tabi tutulmasına imar planına göre ada içinde kalan kadastro ve imar yollarının tamamının Danıştay Kararı gereğince amacı dahilinde DOP’a düşülmesine, imar planında bu uygulamanın 20 nolu düzenleme sahası olarak ilan edilmesine, bu parsellerin sicillerine düzenlemeye tabi tutulduğuna dair şerhin konulmasına, parselasyon planı ve düzenleme ile ilgili evrakların 07.02.2023 tarih 18 nolu encümen kararı onanmasına oy birliğiyle karar verilmiş olup 08.02.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.