Isparta ili Merkez ilçesi Sav Belediyesi 4633 parsel Toplu Konut Alanı ve çevresini kapsamaktadır. Çalışma alanı M25-A-23-C-4-C imar paftasında yer almaktadır. Rapor ekinde sunulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar Ve Planlama Dairesi Başkanlığı’nın E-18010177-145.04[32.01]-478572 sayı ve 13.09.2023 tarihli yazısı ve eki esas alınarak 4633 parsel Toplu Konut Alanı ve çevresinde değişiklik yapılmış ve plan notları eklenmiştir.
Plan Notları:
Planlama alanı içerisinde, ihtiyaç duyulması halinde, imar ada parsellerinde teknik altyapı alanları ve özel teknik altyapı alanları yapılabilir.
İmar ada parsellerinde teknik altyapı alanları ve özel teknik altyapı alanları ifraz şartları aranmaksızın vaziyet planına göre ifraz edilebilir veya iskan almaksızın kat mülkiyetine göre bağımsız bölüm olarak belirlenir.
Konut ada/parsellerinde, 60 metrelik yola cepheli 10 metrelik yoldan servis alması koşulu ile konut altı ticaret veya bağımsız şekilde emsale esas inşaat alanına dahil olmak üzere ticari birimler yapılabilir, yerleri vaziyet planına göre belirlenir ve ifraz edilebilir. Yapılacak ticari birimlerin emsale esas m²’si 600m²’ yi geçemez.
Düzenlenmeye ilişkin hazırlanan imar planı çalışmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 02.10.2023 tarih ve 10/36 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
09.10.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

Nevzat ÖZCAN                    Faden ZEHİR                   Osman KAZAK
İnşaat Mühendisi              İnşaat Teknikeri                İdari Personel