İlimiz Merkez Sav kasabası 07.11.2017-11/27 tasdik tarihli imar planına göre 12,18,29Ö1A imar paftasında bulunan 101/1, 101/2, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 120/1, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2163, 2188, 2198, 2282, 2283, 2284, 2286, 2287, 2333, 2334, 2336, 2337, 2338, 2339, 2341, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4622, 5789, 5790, 5935, 5936, 5937, 5938, 6082, 6085, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175, 6658 ve 6745 nolu parsellerin (ekli tahdit krokisindeki sınırlar dahilinde) tarımsal amaç dışı kullanılmaya ayrılmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19. Maddesine göre imar uygulamasına tabii tutulmasına; 22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 9. Maddesinin 5. Fıkrasına göre 10 adet kadastro ve imar yolunun ihdas edilerek, DOP sıfır olabilmesi için 483.95 m2 sinin düzenleme ortaklık payı olarak düşülmesine, bu uygulamanın 19 Nolu düzenleme sahası olarak ilan edilmesine, bu parsellerin sicillerine düzenlemeye tabi tutulduğuna dair şerhin konulmasına, parselasyon planı ve düzenleme ile ilgili evrakların 31.10.2023 tarih 79 nolu encümen kararı ile onanmasına oy birliğiyle karar verilmiş olup 31.10.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

Nevzat ÖZCAN                    Faden ZEHİR                   Osman KAZAK
İnşaat Mühendisi              İnşaat Teknikeri                İdari Personel