Isparta İli Merkez İlçesi Sav Belediyesi 03.06.2024 tarih ve 06/35 nolu meclis kararı ile 04.06.2024 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılan Uygulama İmar planı değişikliğine askı süresince 1 adet itiraz gelmesi sonucu itirazın değerlendirilerek 01/07/2024 tarih 07/39 nolu meclis kararıyla düzenlemesi yapılmıştır. Çalışma alanı M25-A-23-C-1-D ve M25-A-23-C-4-A imar paftasında yer almaktadır. Isparta İli Merkez İlçesi Sav Belediyesi 1402 parsel ve çevresindeki bölgede zaiyatın yüksek olmasından dolayı alan üzerindeki zaiyatın düzenlenmesi ve imar uygulamalarının(15, 16, 18) uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla bu alanda imar planı çalışması yapılmıştır.
Ayrıca Belediye Hizmet Alanı için Plan Notu eklenerek;
Çalışma alanındaki Belediye Hizmet Alanının çekme mesafeleri ilgili idarenin onaylayacağı vaziyet planı ile belirlenecektir.
Uygulama İmar planı değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 01.07.2024 tarih ve 07/39 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
10.07.2024 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

Nevzat ÖZCAN                                    Osman KAZAK
İnşaat Mühendisi                              İdari Personel