İLAN

SAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Belediyemize ait aşağıda dökümü olan arsa 26.09.2023’de saat 10:00 2886 Sayılı kanunun 35. Maddesi (c ) fıkrasına göre satış ihalesine çıkacaktır.
 2. İhaleye girebilmek için;
 • İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Sav Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
 • İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
 1. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
 2. İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
 3. Belediyemize borcu olan şahıs ya da şirketler (şirket sahiplerinin ve ortaklarının belediyeye olan diğer borçları dâhil)  borçlarını ödemeden ihaleye giremezler.
 4. İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 09:30’a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar İhale geçici teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Memurluğuna yatırılacaktır.
 5. Bu ihalelere ait şartnameler ve satılacak yerin krokisi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
 6. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ihaleyi feshi edip etmemekte serbesttir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

CİNSİ / M2 Ada / Parsel MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH / SAAT
Arsa / 621,91 m2 0/7385 1.554.775,00 TL 46.650,00 TL 26/09/2023 – 10:00