İlimiz Merkez Sav Kasabası 02.12.2019 Tarih ve 12/75 Nolu Meclis Kararına istinaden onaylanan imar planına göre 15,16,17 pafta 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2761, 2762, 2763, 2764, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2785, 2786, 2788, 2789, 2858, 2859, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 7218, 7252, 7253, 7254 ve 7255 nolu parseller (ekli tahdit krokisindeki sınırlar dahilinde)tarımsal amaç dışı kullanılmaya ayrılmış olup , 3194 sayılı imar kanununun 18. Ve 19. Maddesine göre imar uygulamasına , imar adası içinde kalan ve kapanan 4 adet kadastro ve imar yolunun tamamının Danıştay Kararı gereğince amacı dahilinde DOP ‘a düşülmesine , bu uygulamanın 16 nolu düzenleme sahası olarak ilan edilmesine ,bu parsellerin sicillerine düzenlemeye tabi tutulduğuna dair şerhin konulmasına , parselasyon planı ve düzenleme ile ilgili evrakların onanmasına 31/03/2020 tarihinden itibaren belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.