Isparta İli Merkez Sav Belediyesi, M25-A-23-C-3-A ve M25-A-23-C-2-D paftalarında yer almakta ve 229 ada 1 parsel ve çevresini kapsamaktadır. Mevcut imar planı incelendiğinde 229 ada 1 parselin mülkiyet yapısı, mevcut yapılaşma durumu ve mevcutta bulunan istinat duvarı dikkate alınarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Madde 6.fıkra b) bendinde yer alan; ‘‘Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.’’ Maddesi gereğince 7 metrelik yol kaydırılarak düzenleme yapılmıştır. Değişiklik sonucu gerekli yeşil alan 229 ada 1 parseli güney doğusunda, belediye hizmet alanı ise değişiklik sınır içerisinde karşılanmıştır.
Ayrıca çalışma alanında bulunan Belediye Hizmet Alanı (Spor Kompleksi) içerisindeki mevcut teşekküllerin yerleşiminden kaynaklanan yapılaşma sorunlarını ortadan kaldırmak adına çekme mesafeleri kaldırılarak;
32. Belediye Hizmet Alanlarında yapılacak yapıların çekme mesafeleri belediyenin onaylayacağı vaziyet planlarında belirlenecektir. Maddesi plan notlarına eklenmiştir.
İmar Planı Düzenlemesinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 04/04/2022 tarih ve 04/23 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır.
18.04.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.