Sav Belediye sınırları içerisinde bulunan eviniz için “çatı ve duvarları büyük oranda yıpranmış, can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek göçme ve yangın tehlikesi olan ciddi tehlike arz eden yapı olduğu gerekçesi ile Isparta Valiliği ve Sav Belediyesi’ne yazılı olarak şikayette bulunulmuştur.

Sav Belediyesi ekiplerinin yerinde yapmış olduğu kontrollerde binanızın can ve mal güvenliğini tehlikeye arz ettiği konusunda rapor tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde “Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabet ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Ayrıca valilik tarafından Sav Belediyesi’ne gönderilen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14.03.2018 tarih ve 23635644-249/1934 sayılı “Metruk Binalar” konulu yazısında başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzenini ve esenliğini korumak, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla;

“İl/İlçe Belediyeleri ve İl Özel İdareleri tarafından metruk bina tespit ve yıkım kararı ile ilgili işlemlerin 3194 sayılı imar kanunun 39. Maddesi ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ivedilikle karara bağlanarak yıkımların hızlandırılması” şeklinde belirtilmiştir.