09/09/2022 tarih 39 nolu tutanak ile askıya çıkarılan 53.Cadde, 54.Cadde ve Zungurlar Sokak Arası İmar planı değişikliğine 07/10/2022 tarih 951 sayılı itiraz dilekçesine istinaden 05/09/2022 tarih 09/49 karar nolu değişiklik dilekçeye istinaden yeniden düzenlenmiştir.

Isparta İli Merkez İlçesi Sav Kasabası 2283, 2284, 2286, 2198 ve 120 ada 1 parsel sınırları içerisindedir. Plan değişikliği alanı M25-A-23-C-2-D, M25-A-23-C-2-C, M25- A-23-C-3-A ve M25-A-23-C-3-B paftaları içerisinde kalmaktadır. Mevcut planda arazinin eğiminden dolayı taşıt yollarının kullanımının ve kullanıma açılmasının zor olmasından dolayı taşıt yollarında yeniden düzenleme yapılmıştır. Yapılan plan değişikliğinde cami ve park alanı 200m doğuya kaydırılmıştır. Yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamış olup kat âdeti ve bina yüksekliği meri imar planı hükümleri geçerli olacak şekilde İmar Planı Düzenlemesinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 07/11/2022 tarih ve 11/56 nolu meclis kararı ile onanmıştır.

09.11.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.