Belediyemiz imar planı sınırları içerisinde ayrık nizam yapı adalarında ikiz nizam yapılaşma yapılabilmesiyle alakalı hazırlanan imar planı plan notu değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 02.10.2023 tarih ve 10/37 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
09.10.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

Nevzat ÖZCAN                    Faden ZEHİR                   Osman KAZAK
İnşaat Mühendisi              İnşaat Teknikeri                İdari Personel