Isparta İli Merkez İlçesi Sav Belediyesi M25-A-23-C-1-C, M25-A-23-C-1-D, M25-A-23-C-3-A, M25-A-23-C-4-A, M25-A-23-C-4-B, M25-A-23-C-4-C, M25-A-23-C-4-D, M25-D-03-A-2-B, M25-D-03-B-1-A ve M25-D-03-B-1-B paftalarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 27.05.2024 tarih ve E-57426315-305.07-95922488 sayılı yazısında hazırlanmış olan Isparta İli, Merkez İlçesi, Sav Kasabasını Kapsayan 218,18 Ha. Alanın İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda sondaj, jeofizik ve labratuvar verilerindeki sorumluluk müellif mühendise ait olup imar planıyla ilgili tüm işlemlerinde ise rapordaki hususlara uyulması ve belirtilen önlemlerin alınması sorumluluğu ilgili idarenin olduğu görüşü belirtilmiştir. Yazıya istinaden rapordaki verilerin 1/5.000 Ölçekli Nazım ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesinin Uygulama İmar Planı Değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 03.06.2024 tarih ve 06/33 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
04.06.2024 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

Nevzat ÖZCAN                                    Osman KAZAK
İnşaat Mühendisi                              İdari Personel